"Najlepszy w zawodzie"

REALIZACJA PROJEKTU - NAJLEPSZY W ZAWODZIE
Informujemy, że 12.02.1014 roku pani dyrektor Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie podpisała umowę o dofinansowanie partnerskiego projektu systemowego pn. "Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, którego liderem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.


Projekt skierowany jest do uczniów szkoły zawodowej i technikum Zespołu Szkół w Łobzie i realizowany będzie do 30.09.2015r.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez:

  • organizowanie płatnego miesięcznego stażu zawodowego dla 10 uczniów ZSZ i 25 uczniów technikum (technik informatyk i technik hotelarstwa)
  • zorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów technikum w dobrych hotelach i specjalistycznych zakładach pracy
  • wsparcie doradztwa zawodowego w szkole poprzez systematyczne spotkania z doradcą zawodowym oraz doposażenie szkoły w materiały dydaktyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny
  • Przewidziane w projekcie staże i praktyki przyczynią się do rozwoju zawodowego uczniów, zwiększenia ich umiejętności zawodowych i interpersonalnych. Poznanie zasad funkcjonowania firm ułatwi młodzieży start na rynku pracy. Odbycie stażu przez uczniów w zakładach pracy umożliwi wykorzystanie nabytych umiejętności teoretycznych i praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy zawodowej. Pracodawca podczas praktyk i staży sprawdzi przydatność zawodową absolwenta w firmie pod kątem zatrudnienia go po zakończeniu stażu. Dzięki zdobytemu doświadczeniu absolwenci staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy.
 

Celem oddziaływań doradczych w szkole zawodowej jest objęcie ucznia systematyczną pomocą, wspierającą w samodzielnym podejmowaniu kolejnych decyzji zawodowych i edukacyjnych. W ramach projektu każdy uczeń odbędzie 5 godzin indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym oraz w każdej klasie przeprowadzone zostaną trzy dwugodzinne warsztaty poradnictwa grupowego.

Uczniowie zadeklarowali chęć udziału w zaproponowanych formach wsparcia. Wiedzą, że „poruszanie” się po współczesnym rynku pracy wymaga od absolwentów szkół zawodowych całego zespołu kompetencji, pozwalających na podejmowanie optymalnych decyzji zawodowych oraz umiejętności bycia konkurencyjnym przez cały czas aktywności zawodowej.

Szkoła stwarza uczniom możliwości rozwoju i jesteśmy pewni, że młodzież wykorzysta daną jej szansę.

Podsumowanie projektu 

 

Joanna Nikołajczyk.
Koordynator projektu